E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Klubová výstava

Ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2013 v rámci POBALTSKÉ VÝSTAVY ZVÍŘAT proběhnou i klubové výstavy některých holubů.

ORGANIZATOR BAŁTYCKIEJ WYSTAWY
i
POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA
GDAŃSKIEGO
www.golebietrojmiejskie.pl www.sokolgdanski.xt.pl
tel. +48 605 204 980 tel. +48 606 390 554
oraz
KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWKI
GUMBIŃSKIEJ,GDAŃSKIEJ I ELBLĄSKIEJ w GDAŃSKU
tel. +48 501 936 678 tel. +48 512 712 575
oraz
KLUB MAŚCIUCHA POLSKIEGO z/s w Darłowie
tel. 94 314 36 77 i +48 694 527 280 email: gereza@poczta.fm
wspólnie z
ZKHGK „LWOWIAK”
tel. 501 656 719 email: balbina.mazurek@gmail.com
informuje, że
Gołębie rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI oceniane będą w następujących odmianach:
a)Białe
b)Mazery, Szymle, Szeki
c)Czarne, Niebieskie, Czerwone, Żółte, Płowe
d)Sroki
e)Rutbunty, Tygrysy i inne.
Gołębie rasy BIAŁOGŁÓWKA GUMBIŃSKA i ELBLĄSKA oceniane będą w następujących odmianach :
a)Czarne, Kawowe
b)Niebieskie, Niebieskopłowe, Niebiesko-Grochowe
c)Żółte, Żółtopłowe, Czerwone, Czerwonopłowe. Gołębie rasy MAŚCIUCH POLSKI (gładkogłowy i z koronką) na swojej Pierwszej Klubowej Wystawie oceniane będą w następujących odmianach:
a) jednobarwne
b) białotarczowe
c) białolote
d) pstrokate
W konkursach organizowanych przez wymienione KLUBY we wszystkich odmianach przyznawane będą nagrody i wyróżnienia, pod warunkiem zgłoszenia przez wystawców minimum czterech kolekcji w danej odmianie barwnej.
Osobno odbędą się konkursy hodowców zrzeszonych w Pomorskim Klubie Sokoła Gdańskiego i Klubie Hodowców Białogłówki Gumbińskiej, Gdańskiej i Elbląskiej w Gdańsku.
O kolejności przyznawania tytułów decydować będzie suma czterech najwyżej ocenianych ptaków danego hodowcy z tej samej lub różnych odmian barwnych.
Przewidziane są następujące tytuły:
- MISTRZ HODOWLI, W-CE MISTRZ HODOWLI, DRUGI W-CE MISTRZ HODOWLI
REGULAMIN
Bałtyckiej Wystawy
Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików
Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ

Gdańsk 30 listopada - 01 grudnia 2013r.

I. ORGANIZATOR
Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt oraz POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA GDAŃSKIEGO, KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWKI GUMBIŃSKIEJ, GDAŃSKIEJ i ELBLĄSKIEJ w GDAŃSKU i KLUB MAŚCIUCHA POLSKIEGO z/s w Darłowie wspólnie z ZKHGK „LWOWIAK’

II. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY
Wystawa odbędzie się w nowoczesnej hali Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku-Letnicy ul. Żaglowa 11 (koło stadionu „PGE ARENA GDAŃSK”) w dniach 30 listopada – 01 grudnia 2013r. wraz z 8 Międzynarodowymi Targami Gołębi Pocztowych i Akcesoriów i Okręgową Wystawą Gołębi Pocztowych Gdańsk 2013.
1. Osadzenie eksponatów nastąpi:
od godz. 16:00 do godz. 20:00 w dniu 28.11.2013 r. /czwartek/
od godz. 08:00 do godz. 10:00 w dniu 29.11.2013 r. /piątek/
2. Ocena eksponatów nastąpi w dniu 29.11.2013 r. /piątek/ od godz. 11:00.
3. Uroczyste otwarcie Wystawy dla wystawców i zwiedzających nastąpi 30 listopada 2013r. /sobota/ o godz. 11:00, która będzie czynna w tym dniu od godz. 8:00 do godz. 18:00.
W niedzielę 01 grudnia 2013r. wystawa będzie czynna od godz. 8:00 do godz. 15:00.
4. W dniu 01 grudnia 2013r. /niedziela/ o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie wszystkich wystawców, na którym zostaną wręczone dyplomy, nagrody wystawcom i zwycięzcom Wystawy.
5. Zamknięcie Wystawy i wydanie eksponatów nastąpi 01 grudnia 2013r. /niedziela/ od godz. 15:00.

III. ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW NA WYSTAWĘ
1. Dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń i opłat regulaminowych jest 17 listopada 2013r. Nie zgłoszenie eksponatów oraz brak opłat w w/w terminie (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora Wystawy) spowoduje nie zamieszczenie eksponatów w Katalogu i nie przyjęcie ich na Wystawę (każde ZGŁOSZENIE będzie potwierdzone przez kolegę Andrzeja Bujaka – co jest warunkiem jego przyjęcia)
2. Hodowcy zgłaszają eksponaty na KARTACH ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW (wg załączonego wzoru), które należy wypełnić bardzo czytelnie!
3. Zgłoszenie wraz z kserokopią dokonania opłaty należy przesłać doWice Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy na adres:
ANDRZEJ BUJAK
ul. Norwida 21
84-200 Wejherowo
tel. 663 376 115
lub elektronicznie adres mailowy andrzej@golebietrojmiejskie.pl
albo przez stronę www.golebietrojmiejskie.pl i wybrać ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW

4. Opłatę regulaminową przyjmuje Skarbnik Komitetu Organizacyjnego Wystawy na adres:
JAN KOWALCZYS
ul. Warneńska 12B/1
80-288 Gdańsk
Tel .kom. 693 862 935 lub 58 344 89 28


Można również dokonać opłat na konto: Ryszard Bielawski, Jan Kowalczys 04102018530000920201754423

IV. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE
Wystawcy w ramach wpisowego otrzymują wstęp wolny, kartę oceny, Katalog Wystawy oraz nagrody za zdobyte miejsca w organizowanych konkursach .
Koszty uczestnictwa:
1. opłata wpisowa – 50 zł
2. za eksponaty – 10 zł za 1 sztukę
Dla zainteresowanych
- reklamą czarno-białą w Katalogu Wystawy
- cała strona – 100 zł
- ½ strony – 50 zł

V. KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Skład Komisji Sędziowskiej zatwierdza Kolegium Sędziów PZHGRiDI. Funkcję sędziego sprawować mogą tylko sędziowie mianowani przez Kolegium Sędziów posiadających aktualne członkowstwo Związku, a także (za zgodą Kolegium Sędziów) sędziowie zagraniczni posiadający uprawnienia i pochodzący z kraju należącego do Federacji Europejskiej.
2. Ocena eksponatów odbywa się w oparciu o obowiązujące regulaminy - instrukcje oceny zatwierdzone przez Kolegium Sędziów PZHGRiDI.
wg skali :
• 97-100 pkt – doskonały – DS.
• 96 pkt – wybitny – W
• 93-95 pkt – bardzo dobry – Bd
• 91-92 pkt – dobry - D
• 90 pkt – zadowalający – Z
• 0-89 pkt – niezadowalający – N
• Pokaz - bez oceny - Bo
3. W czasie trwania oceny na sali wystawowej mogą być obecni jedynie: sędziowie, asystenci, sekretarze i osoby absolutnie niezbędne dla funkcjonowania Wystawy.
4. Sędziowanie odbywa się bezpośrednio na kartach ocen z wpisanymi numerami klatki i rasą eksponatu, na których znajduje się pieczątka Organizatora Wystawy.
W przypadku ewidentnej pomyłki na karcie ocen Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Wystawy wydaje nową kartę. Anulowaną kartę dołącza się do protokółu. Zmiana karty może nastąpić tylko w trakcie dokonywania oceny, przed wypisaniem zbiorczych arkuszy ocen.
5. Po zakończeniu oceny sędziowie podpisują, stemplują karty i ustalają lokaty konkursów.
Karta oceny, która nie jest podpisana i podbita imienną pieczątką sędziego oraz nie posiadająca pieczęci Organizatora Wystawy - jest nieważna.

VI. WYSTAWCY I EKSPONATY

1. Wystawcami mogą być hodowcy zrzeszeni w związkach, klubach i stowarzyszeniach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, a także w innych organizacjach uznanych przez Federację Europejską, którzy zgłoszą w terminie swój udział i wniosą opłatę regulaminową.
2. W Wystawie mogą brać udział eksponaty wszystkich uznanych ras, których wzorzec jest zarejestrowany przez PZHGRiDI i posiadające jedną znormalizowaną obrączkę rodową, związkową lub klubową (uznawane będą tylko obrączki rozprowadzane przez PZHGRiDI – to zastrzeżenie nie dotyczy wystawców zagranicznych). Eksponaty posiadające więcej niż jedną obrączkę nie będą oceniane. Eksponaty ras nie posiadających opracowanego zarejestrowanego wzorca mogą być wystawiane jedynie w celu pokazowo-popularyzującym (bez prawa oceny) jako „pokaz”.

Ocena i wyniki konkursów oraz zgłoszona przez wystawcę chęć sprzedaży lub wymiany eksponatów zostaną wpisane do Katalogu Wystawy.

3. Wystawca uczestniczący w konkursie grupowym musi wystawić kolekcję w liczbie nie mniejszej niż cztery eksponaty danej rasy, z których do punktacji zalicza się cztery najwyżej ocenione ptaki. Kolekcję stanowią wszystkie eksponaty wystawione przez jednego wystawcę w danej rasie.
4. Warunkiem przyznania tytułu „MISTRZA BAŁTYCKIEJ WYSTAWY” w konkursie grupowym jest uczestnictwo w tym konkursie przynajmniej trzech wystawców w danej rasie, których ocenione eksponaty w kolekcji uzyskują łącznie minimum 360 pkt
5. Kolejność Kolekcji od I do III miejsca ustala się w oparciu o łączną sumę punktów czterech najwyżej ocenionych eksponatów wystawionych przez jednego wystawcę. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej kolekcji wyższe miejsce zajmuje kolejno kolekcja z : „Zwycięzcą w rasie”, „Wyróżniony w rasie” następna kolekcja z najwyżej ocenionym eksponatem. Przy równej punktacji i niemożliwości zastosowania powyższych zasad kolejność ustala sędzia oceniający bez konieczności uzasadniania werdyktu .
6. W konkursie indywidualnym w danej rasie dla eksponatu o najwyższej punktacji przyznawany jest tytuł :
„ ZWYCIĘZCA W RASIE „- jeżeli wystawionych będzie ogółem w tej rasie co najmniej 12 eksponatów przez minimum trzech wystawców, a eksponat otrzyma minimum 94 pkt
„WYRÓŻNIONY W RASIE”- jeżeli wystawionych będzie w tej rasie co najmniej 8 eksponatów przez minimum dwóch wystawców, a eksponat otrzyma minimum 95 pkt.
Tytuł „WYRÓŻNIONY W RASIE” będzie przyznawany również wtedy , gdy jest tylko jeden wystawca w tej rasie , ale wystawia co najmniej 6 eksponatów i zwycięzca uzyska minimum 96 pkt.
Przy dużej ilości eksponatów (powyżej 30 sztuk) w tej samej rasie może być dodatkowo przyznany tytuł „WYRÓŻNIONY W RASIE” pod warunkiem, że eksponat otrzyma minimum 94 pkt.
„CHAMPIONA BAŁTYCKIEJ WYSTAWY” gdy jest „ZWYCIĘZCĄ W RASIE” i uzyska minimum 96 pkt.
„ZWYCIĘZCA BAŁTYCKIEJ WYSTAWY” wybierany spośród „CHAMPIONÓW BAŁTYCKIEJ WYSTAWY”, którego przyznaje komisja licząca minimum trzy osoby wybrana przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej – składająca się z sędziów BAŁTYCKIEJ WYSTAWY
7. W ramach Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013 odbędą się konkursy o miano :
DRUŻYNOWEGO MISTRZA Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013 (dotyczy związków/klubów należących do PZHGRiDI )
INDYWIDUALNEGO MISTRZA Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013 (dotyczy wystawcy, który jest członkiem związku, klubu należącego do PZHGRiDI)
przyznane będą tytuły:

DRUŻYNOWY MISTRZ Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013
DRUŻYNOWY Pierwszy Wice MISTRZ Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013
DRUŻYNOWY Drugi Wice MISTRZ Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013

INDYWIDUALNY MISTRZ Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013
INDYWIDUALNY Pierwszy Wice Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013
INDYWIDUALNY Drugi Wice MISTRZ Bałtyckiej Wystawy – Gdańsk 2013

Wymienione tytuły przyznawane będą wg sumy zdobytych punktów za osiągnięte wyniki na Wystawie
„ I KOLEKCJA – 5 pkt „CHAMPIONA BAŁTYCKIEJ WYSTAWY” 6 pkt
„II KOLEKCJA – 3pkt „ZWYCIĘZCA W RASIE” 4 pkt
„III KOLEKCJA – 1 pkt „WYRÓŻNIONY W RASIE” 2 pkt
8. W ramach Bałtyckiej Wystawy odbędą się konkursy ras: GDAŃSKI WYSOKOLOTNY- SOKÓŁ GDAŃSKI i BIAŁOGŁÓWKI GUMBIŃSKIEJ i ELBLĄSKIEJ oraz MAŚCIUCHA POLSKIEGO we wszystkich odmianach barwnych , o których więcej w dodatkowych klubowych zaproszeniach . W tych konkursach w wymienionych odmianach barwnych przyznawane będą nagrody i wyróżnienia zgodnie z pkt VI 3-6 pod warunkiem zgłoszenia minimum czterech kolekcji w danej odmianie barwnej.
9 . Wyniki przyznania miejsc poszczególnym kolekcjom (I – III) i tytułów: „MISTRZ DRUŻYNOWY i INDYWIDUALNY BAŁTYCKIEJ WYSTAWY”, „ZWYCIĘZCA BAŁTYCKIEJ WYSTAWY”, „ZWYCIĘZCA W RASIE” oraz „WYRÓŻNIONY W RASIE” opublikowane zostaną na stronie internetowej Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ - www.golebietrojmiejskie.pl i w BIULETYNIE PZHGRiDI.
10. Eksponaty zgłoszone ale dostarczone na Wystawę po zakończeniu oceny mogą być ocenione przez sędziego lecz nie mogą uczestniczyć w żadnym konkursie.
11. Eksponaty z poza Katalogu Wystawy nie mogą być oceniane.
12. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny (chyba, że zaistniała ewidentna pomyłka np. w zliczaniu punktów, wtedy Organizator Wystawy wspólnie z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej lub sędzią dokonującym oceny może prawidłowo naliczyć punkty i spisać protokół na tę okoliczność. Nikt nie ma prawa zmieniać kart ocen i dokonywać na nich jakichkolwiek korekt po spisaniu zbiorczych arkuszy ocen).

VII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA WYSTAWY

1. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych i po terminie osadzenia eksponatów.
2. Organizator Wystawy przyjmuje odpowiedzialność za eksponaty od chwili przyjęcia na Wystawę.
3. Organizator Wystawy nie odpowiada za padłe eksponaty w czasie Wystawy nie z winy Organizatora.
4. Za zaginione eksponaty z Wystawy właściciel otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) podobnie jak w przypadku eksponatów padłych z winy Organizatora Wystawy.
5. Organizator Wystawy nie pokrywa strat powstałych na skutek zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora np. powódź, pożar, zakaz urządzania wystaw wydany przez instytucje do tego uprawnione itp.
6. Wydanie wystawionych eksponatów przed zakończeniem Wystawy jest możliwe za odpłatnością 30 zł (w przypadku zgłoszenia dla danego eksponatu w KARCIE ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW w rubryce uwagi „na sprzedaż” albo „na wymianę” odpłatność wynosi 15 zł.)
7. Na teren Wystawy nie mogą być wnoszone:
- eksponaty nie biorące udziału w Wystawie
- klatki i inne pojemniki
8. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu.
9. Osoby zakłócające porządek oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będą usuwane z terenu Wystawy.
10. W czasie trwania Wystawy Organizator zapewni eksponatom: stały dostęp do karmy i wody, nadzór lekarski oraz całodobową ochronę hali wystawowej i zabezpieczy klatki przed kradzieżą eksponatów również poprzez całodobowy monitoring elektroniczny.
11. W wyznaczonej części hali na terenie Wystawy będzie możliwość wymiany nadwyżek hodowlanych. Za eksponaty przeznaczone do wymiany odpowiedzialność ponosi właściciel. Opłata za „oczko” wynosi 15 zł i będzie pobierana za każdy dzień. Zgodnie z wymogami lekarza weterynarii w jednej klatce „oczku” może znajdować się maksymalnie 6 sztuk gołębi. Wymiana na wymienionej części hali może odbywać się również z własnych klatek – pojemników pod warunkiem dokonania opłaty 10 zł za każdą.


VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW

1. Wystawca otrzymuje kartę oceny, Katalog Wystawy, dyplomy i inne wyróżnienia zgodnie z Regulaminem Wystawy. Dla członków KLUBÓW współorganizatorów BAŁTYCKIEJ WYSTAWY organizowany jest osobno ranking zwycięzców przedstawiony w ich ZAPROSZENIACH.
2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi Organizatora określonymi w Regulaminie dla Uczestników Targów Gołębie 2013 a interpretację i wyjaśnienia dotyczące REGULAMINU WYSTAWY należą wyłącznie do Organizatora Wystawy (tel. 601 63 53 62).
3. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędzią lub Organizatorem Wystawy w sprawie werdyktu. Może natomiast złożyć pisemny lub ustny protest u Sędziego Obserwatora Wystawy do godz. 13.00 pierwszego dnia i do godz. 10.00 drugiego dnia Wystawy lub pisemny protest za pośrednictwem Organizatora do końca funkcjonowania Wystawy.
4. Eksponaty dostarczone przez Wystawcę muszą być zdrowe i posiadać niezbędne szczepienia. Przy przyjmowaniu na Wystawę wymagane będzie świadectwo zdrowia eksponatów. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u eksponatów po osadzeniu w klatkach ,będą z nich usuwane do izolatki.
5. Wystawcy biorący udział w Wystawie wyrażają zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w Katalogu Wystawy i do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonywanie zdjęć eksponatów oraz udostępnienie wizerunku wystawionych eksponatów w katalogu, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu. Niewyrażenie powyższej zgody musi być wyraźnie zaznaczone w KARCIE ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW.

Komitet Organizacyjny zaprasza do wzięcia udziału w wyżej wymienionej Wystawie
oraz prosi o zawiadomienie kolegów hodowców.

Uwaga:
Wszystkie pytania, uwagi i wnioski prosimy kierować do:
Kol. Ryszard Bielawski (tel. 601 63 53 62)
Kol. Andrzej Bujak (tel. 663 376 115)
Kol. Artur Stanólewicz ( tel. 508 350 976)
Kol. Alfons Labuda (tel. 605 204 980)
Kol. Sławomir Wróbel (tel. 606390 554)
Kol. Marian Zacharczuk ( tel. 501 936 678)
Kol. Zbigniew Gilarski (tel. 694 527 280)
Kol. Jan Kowalczys (tel. 693 86 29 35)
Kol. Tomasz Strzelkowski (tel.503 790 988)
lub
strona internetowa Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ
www.golebietrojmiejskie.plTrójmiejski Związek Hodowców
Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych,
Królików i Drobnych Zwierząt
80-357 Gdańsk ul. Rzepichy 20

Galerie

Vloženo: 10. října 2013 Pořadatelé Zobrazeno: 2133x
TOPlist