E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Chovatelská olympiáda 2011.

Organizační pokyny k Olympiádě mladých chovatelů 2011

Kdysi jste byli zvyklí tuto soutěž znát pod označením „Soutěž chovatelské dovednosti mládeže“. Od loňského roku je soutěž přejmenována na „Olympiádu mladých chovatelů“ (dále jen OMCH), jinak jsou vyhlašovány stejné soutěžní odbornosti a soutěž má stejné podmínky.

Vyhlašovatel soutěže :
Ústřední komise pro práci s dětmi a mládeží Českého svazu chovatelů.

Cíl a poslání soutěže :
Olympiáda mladých chovatelů (OMCH) je jednou z forem soustavné práce s dětmi a mládeží v rámci organizované náplně volného času. Tato soutěž umožňuje mladým chovatelům uplatnit soutěžní formou své znalosti v oblasti chovatelství. OMCH svým způsobem zvyšuje zájem dětí a mládeže o systematickou práci s živou přírodou, včetně její ochrany. Rozvíjí přirozenou dětskou soutěživost a rozšiřuje společenský a kulturní rozhled dětí a mládeže a podporuje smysl pro fair play.


Soutěž je určena jednotlivcům a zúčastnit se jí mohou :
- mladí chovatelé organizovaní v ZO ČSCH
- mladí chovatelé, členové chovatelských kroužků při ZO ČSCH
- členové zájmových kroužků při Domech dětí a mládeže (DDM), Stanicích mladých přírodovědců, školách (ZŠ, středních a učňovských škol) a dalších podobných institucích


Soutěžní kategorie :
I. Děti, které v kalendářním roce dovrší 14 let a mladší (včetně ročníku 1997)
II. Děti, které v kalendářním roce dovrší 15 - 18 let (včetně ročníku 1993).

U I. kategorie není striktně určena spodní hranice věku. O zařazení do kategorií rozhoduje
jednoznačně rok narození (nikoliv měsíc).

Soutěžní odbornosti:

Králíci
Drůbež (hrabavá i vodní)
Holubi (okrasných, užitkových, poštovních)
Ovce a kozy
Okrasné ptactvo a kanáři (včetně papoušků, chůviček, zebřiček, bažantů, pávů, holoubků, hrdliček, okrasných kachniček apod.)
Akvaristika
Teraristika (terarijní zvířata včetně bezobratlých – pakobylky, štíři, pavouci)
Drobní hlodavci (ne činčila = kožešinové zvíře!)
Kočky
Psi
Kožešinová zvířata (norci, lišky, nutrie, činčily atd.)Organizační struktura soutěže:
Soutěž je třístupňová a její organizaci postupně zajišťují:
- místní kolo - ZO ČSCH ve spolupráci s DDM, Stanicemi mladých přírodovědců , chovatelskými
kroužky atd.,
- okresní kolo - Okresní organizace ČSCH (OO ČSCH) za aktivní účasti Okresní komise pro práci
s mládeží
- národní/mezinárodní kolo - ÚKPM ČSCH ve spolupráci s ÚKPM SZCH

Soutěžní podmínky :
- zpracování písemné (tištěné) práce (samostatné práce – pozorování vlastního zvířete)
- soutěžní testy z odborných znalostí ve všech postupových kolech
- poznávání zvířat (obrázky, živá zvířata apod.) ve všech postupových kolech
- pohovor k písemné práci v celostátním kole (v nižších ponecháme na zvážení pořadatele).


Soutěž je určena :
Mladým chovatelům králíků, drůbeže (hrabavé i vodní), holubů (okrasných, užitkových, poštovních), ovcí a koz, okrasného ptactva a kanárů (včetně bažantů, pávů, holoubků, hrdliček, okrasných kachniček apod.), akvarijních rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců (včetně morčat), koček, psů a kožešinových zvířat (norci, lišky, nutrie, činčily atd.).
Jednoho soutěžícího je možno přihlásit do více odborností - v této souvislosti doporučujeme předem na okresech zvážit, zda je pro soutěžícího přínosem, když se po dva dny "nervuje", protože ho někdo přihlásí do dvou či více odborností.

Písemná práce:
1. práce se bude týkat pouze pozorování zvířat jednoho druhu v jedné chovatelské odbornosti,
2. musí se jednat o samostatnou práci vycházející z vlastních poznatků, práce by měla obsahovat např. odchovy, krmení, ustájení, rozmnožování, přírůstky mláďat apod., popřípadě se soutěžící může věnovat jednomu závažnějšímu tématu písemné práce (např. popsat a doložit podklady nějakou operaci či jiný závažný problém, který případně v chovu nastal).
3. měla by obsahovat porovnání vlastních zkušeností s údaji uváděnými v odborné literatuře.
4. délka pozorování není určena, ale musí obsahovat pozorování uskutečněné v období soutěžního roku, který trvá od května do dubna (roku ve kterém se koná finále soutěže). Je přípustné, aby soutěžící v písemné práci navazoval na pozorování, která již provedl v předchozích letech, doporučuji délku písemné práce u I. kategorie na cca 12-15 stran, u II.kategorie rozsah by mel být cca min 25 stran doporučuji 30-40 stran – myšleno celá písemná práce včetně fotografií, grafů, tabulek, textů, obsahu a úvodních údajích o soutěžícím (záleží rovněž na odbornosti).
5. na první straně bude uvedena chovatelská odbornost, téma písemné práce, jméno a příjmení, bydliště, datum narození soutěžícího, jeho mateřská ZO ČSCH (případně kroužek DDM či školy apod.) a OO ČSCH (v našem případě OO ČSCH Opava)
6. na druhé straně obsah písemné práce, seznam použité literatury a období, kdy bylo provádění pozorování (např. říjen 2010 – květen 2011).
7. v úvodu (něco o sobě), důvod vybraného tématu písemné práce, dosud nabyté chovatelské zkušenosti, dosud zúčastněných soutěží, pomoc rodičů, vedoucího kroužku, popis vybraného zvířete, popřípadě jeho standart apod.
8. vlastní práce – pozorování a popis odchovů, krmení, ustájení, rozmnožování, přírůstků mláďat, nemocí, obtížnosti chovu, výstavy, nezdary, ve starší kategorii může být část věnovaná genetice a mutacím v určitých odbornostech apod.,
9. celou práci doplnit fotografiemi, grafy, obrázky, nákresy apod. týkajícími se zvoleného tématu či odstavce,
10. v závěru zhodnotit pozorování a získané poznatky a zkušenosti – úspěchy i neúspěchy, napsat plány do budoucna a napsat klauzuli, že souhlasím se zveřejněním písemné práce v odborném periodiku a osobně podepsat,
11. nutno uvést použitou studijní literaturu, ze které soutěžící čerpal (název, autor, rok vydání, vydavatel) a případného odborného poradce, pokud jej soutěžící měl, každý účastník soutěže dává souhlas s případným zveřejněním práce v časopise Chovatel nebo jiném odborném časopise a souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souvislosti s chovatelskou činností. tuto skutečnost potvrdí za nezletilé jejich rodič svým podpisem na konci písemné práce, u zletilých je
dostačující souhlas autora stvrzený jeho podpisem,
12. jednotlivé stránky práce nutno očíslovat vzestupnou číselnou řadou, doporučuje se zpracování na PC (v případě přepisu na PC uvést kdo práci přepsal)
Doporučená osnova písemné práce (viz předchozí „Písemná práce“):
A) název písemné práce, jméno a příjmení, celé datum narození, škola nebo ZO ČSCH, rok vypracování, období pozorování, příslušná razítka a podpisy příslušných funkcionářů - to vše na úvodním listu písemky
B) obsah písemné práce, seznam použité literatury a období pozorování - druhý list písemky (viz bod 6)
C) úvod - důvod vybraného tématu, chovatelské začátky, členství v ČSCH či kroužku, dosud nabyté zkušenosti (soutěže, samostudium, odborné přednášky…), pomoc rodičů, vedoucího apod.
D) vlastní práce - pozorování vybraného druhu zvířat, záznamy, grafy, tabulky, kresby, obrázky, fotografie apod.
F) závěr - zhodnocení výsledků pozorování, poznatky a postřehy, a to jak kladné, tak i záporné, použitá literatura a podpis zpracovatele, souhlas rodičů k otištění ve svazovém periodiku. V případě přepisu na stroji či počítačem je nutno uvést, kdo písemku přepisoval.

Hodnocení písemné práce :
Bodové hodnocení platí pro všechny stupně soutěže a pro obě soutěžní kategorie.V celostátním kole hodnotí písemku zástupce ÚOK a dva členové ÚKPM. V okresním kole zkoušející odborník (posuzovatel, chovatel,…)

I. - Vlastní pozorování - 30 bodů
a) odborný přínos písemné práce
b) vyčerpání vybraného tématu
c) tvůrčí přístup autora a jeho postřehy
II. - Grafy, kresby, obrázky, fotografie, tabulky - 5 bodů
III. - Závěr písemky a její celkové zpracování - 5 bodů
---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem : 40 bodů
4. Hodnocení písemných testů :
I. a II. kategorie - max. 30 otázek
Za každou správnou odpověď se započítává 1 bod. Testy si připraví pořadatelé. Testy se budou týkat vybraného oboru ve kterém bude soutěžící soutěžit a psát práci (např.kočky, holubi, psy, akvaristika,…)

5. Hodnocení poznávaček :
I. a II. kategorie - max. 30 obrázků
Za každou správnou odpověď se započítává 1 bod. V případě požadování latinského názvu (např. akvaristiky) je nutné dodržet limit jednoho bodu. Poznávačky si zajistí pořadatel. U některých odborností (např.okrasné ptactvo) je potřeba dodržet jisté poměrné zastoupení v poznávačkách (např.zařadit i bažanty, hrdličky, holoubky aj.).

6. Hodnocení pohovorů k písemné práci :
Okresní kola : dle uvážení pořadatele - není podmínkou, ale doporučuje se
Celostátní kolo : I. a II. kategorie - maximálně 30 bodů

Při pohovorech se hodnotí znalosti soutěžícího z jím vybrané chovatelské problematiky, projev soutěžícího a všeobecné znalosti z chovu a odbornosti.

Převzato z stránek www.cschdz.cz sekce mladí chovatelé. Více podrobnosti naleznete na těchto stránkách.
K organizaci okresního kola:

Okresní kolo proběhne:
V sobotu 16.4.2011 na Středisku volného času v Opavě, ulice Husová 17. Presentace soutěžících od 8:30-9:00, v 9:00 začátek soutěže.


Písemné práce musí být na středisku nejpozději do 8.4.2011, aby bylo možné všechny pečlivě přečíst odbornou komisí a přiřadit bodové ohodnocení. Písemné práce zasílejte na adresu: Středisko volného času Opava, Mgr. Romana Hejduková, Husova 17, 746 01 OPAVA.Národní a mezinárodní kolo
se uskuteční v termínu 17.-21.8.2011 v Opavě.

Je nutné počítat s tím, že soutěžící budou opět hradit účastnický poplatek, jehož výše bude stanovena dle vývoje cen (v roce 2010 činil 1500 Kč). Na poplatku by se měly podílet vysílající školy, DDM, ZO a OO ČSCH a případně i samotný soutěžící – ponecháváme na vzájemné dohodě. V souladu s rozhodnutím Celostátního aktivu pracovníků s dětmi a mládeží v ČSCH, bude ÚKPM ČSCH z rozpočtových prostředků přispívat na účastnický poplatek členům ČSCH, kteří se u prezence prokáží platným členským průkazem (s vylepenou známkou na příslušný rok, fotografií, podpisy a razítky). Tito členové uhradí sníženou částku (v roce 2010 to bylo 500 Kč). Toto ustanovení platí i pro členy kroužků ČSCH – i tito soutěžící, pokud chtějí platit snížený účastnický poplatek, musí mít každý vlastní členský průkaz s vylepenou známkou mladého chovatele na rok 2011. Každým rokem se okresu Opava podařilo zajistit průkazky a známky pro všechny soutěžící a ti pak platili jen 500 Kč.

Případné dotazy a bližší informace rád odpoví:
Bc.Petr Gajda
mob: 605 501 293, mail: gajdap@seznam.cz

S přáním krásného dne

Bc. Petr Gajda

Vloženo: 5. ledna 2011 Petr Gajda Zobrazeno: 2171x
TOPlist