E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Evropská výstava 2009.

Výstavný poriadok pre Európske výstavy EE
(příhlášky do Nitry si můžete stáhnout v dolní části)

1. Právo uchádzať sa

1.1
Každá členská krajina sa môže uchádzať o poriadanie európskej výstavy. Európska výstava musí obsahovať všetky odbornosti (hydina, holuby, vtáky, králiky a malé hlodavce). Poriadateľom môže byť niektorá odbornosť členskej krajiny alebo spoločný zväz odborností členskej krajiny. Zodpovednosť voči vystavovateľom a voči Európskemu zväzu (ďalej EE) má táto odbornosť alebo spoločný zväz členskej krajiny. Zodpovednosť nie je prenosná. Pri uchádzaní sa o poriadanie európskej výstavy musí byť udané miesto, čas a výstavisko. Ako európske výstavy smú byť uvádzané len také výstavy, ktoré sú krajine európskym zväzom odsúhlasené.

1.2
Vedenie výstavy musí za každé prihlásené zviera (národných aj medzinárodných plemien) pri otvorení výstavy zaplatiť do pokladne EE 1 euro.

1.3
S požiadaním o poriadanie výstavy uzná uchádzač všetky ustanovenia EE, ktoré sú pre poriadanie európskej výstavy platné. Právne záležitosti budú určené v špeciálnej zmluve. Táto zmluva obsahuje doplňujúce ustanovenia, ktoré môžu byť od výstavy k výstave rozdielne.

1.4
Ak uchádzač o poriadanie EV nemôže všetky nasledujúce podmienky úplne zabezpečiť, musí to v žiadosti o poriadanie EV písomne uviesť. O možnosti nesplniť niektoré predpisy rozhoduje prezídium EE.

1.5
Vedenie výstavy, pokiaľ to výstavný poriadok EV nevyžaduje inak bude určené poriadateľom. Členovia vedenia výstavy musia mať štítky s menom a príslušnou funkciou.

1.6
K európskej výstave je pričlenená aj európska výstava mladých chovateľov. Ustanovenia k tejto výstave sú určené vo zvláštnom výstavnom poriadku pre túto výstavu.

2. Termíny a ochrana termínov

2.1
Termín konania európskej výstavy má byť určený tak, aby sa čo najmenej dotýkal dátumov tradičných veľkých národných výstav. Najlepšie medzi stredom a koncom novembra.

2.2
Pre každú členskú krajinu je záväzné neporiadať v termíne EV ako aj dva týždne pred a dva týždne po EV žiadne medzinárodné výstavy. Výnimkou sú výstavy v pohraničných oblastiach s medzinárodnou účasťou menšou ako 100 zvierat. Národné výstavy členských krajín EE nesmú byť poriadané v termíne EV, týždeň pred a týždeň po EV. O prípadných eventuálnych výnimkách rozhoduje na základe žiadosti prezídium EE.3. Účasť

3.1
Právo vystavovať na EV majú len chovatelia, ktorí sú členmi chovateľských zväzov členských krajín EE. Jednotliví chovatelia nemajú právny nárok byť vystavovateľmi na EV.

3.2
Výnimky môžu byť povolené len prezídiom EE.

4. Plemená

4.1
Môžu byť vystavené všetky plemená a farebné rázy, ktoré sú uznané v európskom vzorníku(králiky a malé hlodavce), ktoré sú uvedené v zozname plemien EE (holuby a hydina) alebo vo vzorníkoch členských krajín EE (všetky odbornosti).

5. Poznávacie označenie zvierat

5.1
Všetky vystavené zvieratá musia mať poznávacie označenie, ktoré má členská krajina EE. Pre poznávacie označenie platia predpisy jednotlivých členských krajín. Otvorené – delené nožné krúžky sú neprípustné. Krídelné značky sú v odbornosti hydina dovolené. Maximálny vek pre vystavované zvieratá v odbornosti hydina a holuby je 6 rokov (napr. rok 2002-2007).

6. Prihlasovanie zvierat

6.1
Každé vedenie výstavy musí vyžadovať predbežné prihlášky, ktoré musia obsahovať tieto údaje:
a/ predpokladaný počet zvierat
b/ predpokladaný počet vystavovateľov
c/ kontaktnú osobu pre príslušnú odbornosť
d/ meno a adresu posudzovateľov pre odbornosť v žiadanom záväznom poradí.

Tento list platí ako oficiálne pozvanie a musí obsahovať prvé informácie o priebehu výstavy. Pozývací list musí byť vyhotovený vo všetkých troch oficiálnych jazykoch EE. Tieto pozvania musia byť doručené prezidentom (predsedom) zväzov členských krajín EE do 30. novembra roku pred rokom výstavy (predchádzajúceho roku).

6.2
Tieto predbežné prihlášky musia byť doručené výstavnému výboru európskej výstavy najneskôr do 31. marca v roku výstavy

6.3
Odovzdanie formulárov prihlášok musí byť behom generálneho zasadnutia v roku poriadania výstavy EE spôsobom, že prihlášky dostane každá krajina a aj každá odbornosť krajiny. Ku každej prihláške musia byť doložené informácie, na ktorých sú všetky dôležité údaje (výstavné podmienky) najmä aj podmienky pre udeľovanie titulov v skrátenej forme. Členské krajiny, ktoré na tomto generálnom zasadnutí EE nie sú prítomné, musia obdržať tieto materiály ihneď po zasadnutí EE poštou. Pri rozdávaní prihlášok musia byť k nim priložené aj definitívne veterinárne podmienky.

6.4
Všetky výstavné podmienky a prihlášky spolu s doplňujúcimi informáciami o EV musia byť najneskôr do generálneho zasadnutia EE v roku EV k dispozícii na web stránke európskej výstavy a Európskeho zväzu.

6.5
Odbornostiam vtáky a malé hlodavce musí byť daná možnosť doviesť svoje zvieratá o 1 deň neskôr, a musia byť posúdené v priebehu jedného dňa.

6.6
Termín uzávierky prihlášok je vedením výstavy v spolupráci s prezídiom EE stanovený tak, aby bolo potvrdenie prihlášok (B -formuláre) doručené kontaktným osobám členských krajín, ktoré vystavujú najneskôr 3 týždne pred stanoveným termínom dovozu zvierat na výstavu. Oficiálne formuláre pre veterinárne potvrdenia musia byť dodané spolu s potvrdením prihlášok (B -formulárom). Prihlášky musia byť vyplnené v jednom z troch oficiálnych jazykov EE.

6.7
Prihlášky musia byť za krajinu zaslané kontaktnými osobami jednotlivých odborností.

7. Kontaktné osoby

7.1
Vedenie výstavy musí vyžadovať adresy kontaktných osôb v pozývacom liste (viď bod 6.1) najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho roku od prezidentov – (predsedov) zväzov členských krajín EE. Nahlásenie kontaktných osôb vedeniu európskej výstavy musí byť najneskôr do 31. marca roku výstavy. Práva a povinnosti kontaktných osôb budú určené vo zvláštnom materiáli povinností kontaktných osôb.

7.2
Akonáhle sú z členských krajín EE nahlásení vedeniu EV kontaktné osoby, je všetok písomný kontakt s krajinami, ktorý zahrňuje prihlasovanie zvierat realizovaný cez príslušné menované kontaktné osoby.

7.3
Vedenie výstavy vymenuje pre každú odbornosť odborne kompetentnú styčnú osobu. Táto osoba je pred výstavou a počas výstavy k dispozícii kontaktným osobám ako hovorca a informátor. Každá krajina, ktorá sa na tomto podujatí (EV) účastní, môže určiť kontaktnú osobu. Ak je v jednej odbornosti krajiny prihlásených záväzne viac ako 100 zvierat, tak má táto odbornosť jednu vlastnú kontaktnú osobu. Kontaktné osoby budú platené z výstavného výboru. Úhrada nákladov obsahuje náklady na ubytovanie a stravovanie medzi dovozom a odvozom vystavovaných zvierat. Výška týchto úhrad je analogická s posudzovateľom určená vo výstavnej zmluve. Zúčtovanie kontaktnej osoby je počas výstavy. Kontaktné osoby, ktoré sú súčastne i posudzovateľmi, za dni v ktorých pôsobia ako posudzovatelia a mali hradené náklady ako posudzovatelia (deň príchodu dni posudzovania a deň odchodu) nedostanú úhradu za tieto dni ako kontaktné osoby.

Pri celkovom počte menej ako 100 zvierat pre krajinu alebo odbornosť, je úhrada kontaktnej osobe úmerná percentuálne počtu prihlásených zvierat.

7. 4
Vedenie výstavy musí hneď po príchode kontaktnej osobe zabezpečiť visačku s menom a funkciou, ktorá ju oprávňuje k voľnému vstupu na výstavište, parkovisko a výstavu. Od 200 zvierat pre krajinu a odbornosť bude na každý počet zvierat nad 200 vydaná visačka pre pomocníka kontaktnej osoby.

8. EE prezídium

8.1
Prezident EE a generálny sekretár EE zastupujú spoločne záujmy EE proti vedeniu výstavy. Robia všetky nutné základné prípravné práce spolu s vedením výstavy. Výsledky jednania sú predložené ku schváleniu prezídiu EE, ktoré ich schváli, pokiaľ sú správne. Náklady na cestu, ubytovanie a stravu, ktoré členom prezídia EE (včítane čestného prezidenta) pri uskutočňovaní ich úloh vznikajú musí hradiť vedenie výstavy. Podrobnosti pre úhradu týchto nákladov budú upresnené vo výstavnej zmluve.

8.2
Prezident a generálny sekretár EE nesú zodpovednosť voči prezídiu EE za presné dodržanie výstavných podmienok zo strany vedenia výstavy. Musia sa zvlášť presvedčiť či všetky požadované tlačivá pre prípravu výstavy a posudzovania zodpovedajú požiadavkám európskej výstavy.

8.3
Prezident EE a generálny sekretár EE musia byť prítomní na EV od termínu dovozu zvierat až do odvozu zvierat. Predsedovia sekcií musia byť počas dní výstavy až do ukončenia výstavy k dispozícii vedeniu výstavy kvôli informáciam v súvislosti s posudzovaním a udeľovaním titulov.

8.4
Pre prezídium EE je treba zabezpečiť počas celej výstave dostatočný priestor pre zasadnutia a rozhovory. Zodpovedajúce vybavenie a pripojenie na internet musí byť k dispozícii. V tomto priestore musí mať prezídium trvale k dispozícii kávu a nápoje.

8.5
Členovia prezídia EE sú včas prizvaní ako čestní hostia na otvorenie výstavy a na slávnostný večer. Formality k tomuto budú upresnené v špeciálnej zmluve s vedením výstavy.

8.6
Vedenie výstavy musí hneď po príchode členom prezídia EE zabezpečiť visačky s menom a funkciou, s ktorou majú voľný vstup na výstavisko, na parkovisko a na výstavu.

9. Usporiadanie plemien na výstave

9.1
Poradie plemien sa usporiada podľa návrhov odborností, ktoré k tomuto účelu vypracujú zodpovedajúce zoznamy.
Povolené sú formy:
a/ jednotlivé zvieratá u hydiny, holubov, vtákov, králikov a malých hlodavcov
b/ Kolekcie (4 zvieratá jedného plemena, farby a kresby s rovnakými plemennými znakmi) hydina, holuby, králiky a malé hlodavce. V kolekcii musia byť zastúpené obe pohlavia.
c/ Odbornosti „vtáky“ sa ponechávajú vlastné podmienky, ktoré budú prispôsobené príslušnej (terajšej) európskej výstave. Tieto podmienky musia byť v písomnej forme predložené v roku predchádzajúcom EV na generálnom zasadnutí EE a musia byť schválené prezídiom EE a vedením EV.
d/ V prípadoch, pri ktorých je národná výstava poriadajúceho zväzu pričlenená k európskej výstave platia pre udeľovanie titulov výhradne podmienky EE – tohto výstavného poriadku pre EV.
e/ Pre vystavovanie zvierat, ktoré nepatria do odbornosti zahrnutých v EE musí dať prezídium EE špeciálne povolenie.

9.2
U králikov musí byť číslovanie kolekcií priebežne za sebou a nesmú byť rozdelené podľa pohlavia. Zaraďovanie králikov je podľa plemien a farebných rázov.

9.3
Pri prihlásení nezodpovedajúcich a nesprávne uvedených farebných rázov, budú tieto posúdené, ale nemajú právo na udelenie cien.

10. Ocenenia

10.1 Majster Európy (kolekcie) – udeľovanie titulu

Holuby, hydina a králiky
10.1. a
Najlepšia kolekcia (podľa bodu 9.1 b) zo všetkých farebných rázov v rámci každého plemena bude ocenená pri účasti najmenej 4 kolekcií z dvoch krajín a 3 vystavovateľov tohto plemena titulom „Majster Európy“. Najlepšia kolekcia sa vyhodnotí podľa súčtu ocenení všetkých 4 zvierat v kolekcii. Pre udelenie titulu „Majster Európy“ musí kolekcia dosiahnuť minimálne 372 bodov.

10.1. b
Pri rovnosti bodov dostanú všetci vystavovatelia plemena s tým istým najvyšším počtom bodov titul „Majster Európy“.

10.1. c
Tento titul bude pri rovnosti bodov udelený aj vtedy, keď v príslušnom farebnom ráze plemena bude vystavená len 1 kolekcia, ale len vtedy, ak sú splnené základné podmienky pre plemeno podľa bodu 10.1 a

10.1. d
Pokiaľ jednotlivé farebné rázy spĺňajú podmienky (najmenej 4 kolekcie z dvoch krajín od 3 vystavovateľov) môže byť pre tento farebný ráz v rámci plemena udelený ďalší titul „Majster Európy“.

10.1. e
Aj v tomto prípade obdržia pri rovnosti bodov všetci vystavovatelia s rovnakým najvyšším počtom bodov titul „Majster Európy“.

Vtáky
10.1. f
V odbornosti vtáky bude udeľovanie titulu určované podľa špeciálnych podmienok podľa bodu 9.1 c.

Malé hlodavce
10.1. g
Najlepšej kolekcii (podľa bodu 9.1 b) zo všetkých farebných rázov jedného plemena bude pri účasti najmenej 3 kolekcií z 2 krajín a 2 vystavovateľov tohto plemena udelený titul „Majster Európy“. Najlepšia kolekcia sa vyhodnotí podľa súčtu ocenenia všetkých 4 zvierat v kolekcii. Pre udelenie titulu „Majster Európy“ musí kolekcia dosiahnuť minimálny počet 372 bodov.

10.1. h
Pri rovnosti bodov dostanú titul „Majster Európy“ všetci vystavovatelia plemena s rovnakým najvyšším počtom bodov.

10.1. i
Tento titul bude pri rovnosti bodov udelený aj vtedy, keď v príslušnom farebnom ráze bude vystavená len 1 kolekcia, ak sú splnené základné podmienky pre plemeno podľa bodu 10.1 a

10.1. k
Ak jednotlivé farebné rázy spĺňajú podmienky (najmenej 12 zvierat z dvoch krajín od dvoch vystavovateľov), môže byť v rámci plemena pre tento farebný ráz udelený ďalší titul „Majster Európy“.

10.1. l
Aj v tomto prípade pri rovnosti bodov dostanú v danom farebnom ráze titul „ Majster Európy“ všetci vystavovatelia plemena s rovnakým najvyšším počtom bodov.

10.1. m
Držiteľom titulov bude udelený zodpovedajúci diplom. Diplom musí obsahovať dátum európskej výstavy, meno vystavovateľa, plemeno a farebný ráz. Musí byť vyhotovený na formáte A4.

10.2 Európsky šampión – udeľovanie titulu

Hydina, holuby a králiky
10.2. a
Pri najmenej 16 vystavených zvierat v rámci jedného plemena, ktoré pochádzajú z najmenej dvoch krajín, musí byť udelený titul „Európsky šampión“. Nezávisle od pohlavia bude tento titul udelený najlepšiemu zvieraťu. Pre udelenie titulu „Európsky šampión“ musí mať zviera ocenenie najmenej „veľmi dobrý – 94 bodov“.

10.2. b
Pokiaľ jednotlivé farebné rázy v rámci plemena splnia predpoklady (16 zvierat z dvoch krajín) môže byť v rámci farebného rázu udelený ďalší titul „Európsky šampión“.

10.2. c
Ak je v plemene prihlásených viac ako 32 zvierat z dvoch krajín, potom je titul „Európsky šampión“ udelený najlepšiemu zvieraťu spomedzi samcov a najlepšiemu zvieraťu spomedzi samíc.

10.2. d
Pokiaľ jednotlivé farebné rázy v rámci plemena spĺňajú podmienky bodu 10.2 c (32 zvierat z dvoch krajín), môže byť v tomto farebnom ráze udelený titul Európsky šampión najlepšiemu zvieraťu spomedzi samcov a najlepšiemu zvieraťu spomedzi samíc.

10.2. e
Prideľovanie titulov „Európsky šampión“ (hydina, holuby, králiky) je prostredníctvom medzinárodnej komisie (Jury) (bod 11). Právomoc udeľovania titulov „Európsky šampión“ môže byť prenesená aj na vedúcich skupín posudzovateľov.

Vtáky
10.2. f
Udeľovanie titulov „Európsky šampión“ z vtákov bude podľa špeciálnych podmienok podľa bodu 9.1 c a je oprávnený ho prideľovať vedúci posudzovateľ odbornosti.

Malé hlodavce
10.2. g
Pri najmenej 12 prihlásených zvierat v rámci jedného plemena, ktoré sú z najmenej 2 krajín bude udelený titul „Európsky šampión“ najlepšiemu zvieraťu bez ohľadu na pohlavie.Pre udelenie titulu „Európsky šampión“ musí mať zviera ocenenie najmenej „veľmi dobrý“- 94 bodov.

10.2. h
Pokiaľ jednotlivé farebné rázy v rámci plemena splnia podmienky (12 zvierat z 2 krajín) môže byť v rámci farebného rázu udelený ďalší titul „Európsky šampión“.

10.2. i
Ak je v plemene prihlásených viac ako 24 zvierat z dvoch krajín tak titul „Európsky šampión“ je udelený za najlepšie zviera samčieho a za najlepšie zviera samičieho pohlavia.

10.2. k
Pokiaľ jednotlivé farebné rázy v danom plemene spĺňajú podmienky bodu 10.2 i (24 zvierat z dvoch krajín) môže v tomto farebnom ráze byť udelený titul „Európsky šampión“ najlepšiemu zvieraťu samčieho aj samičieho pohlavia.

10.2. l
Držiteľom titulov bude udelený zodpovedajúci diplom. Diplom musí obsahovať miesto a dátum európskej výstavy, meno vystavovateľa, plemeno, farebný ráz a pohlavie zvieraťa. Diplom musí byť na formáte A4.

10.3 Zriedkavé plemená
10.3.a
Pre udeľovanie titulov „Majster Európy“ u kolekcií a „Európsky šampión“ u jednotlivo vystavených zvierat platia pre zriedkavé (málo sa vyskytujúce) plemená o niečo miernejšie podmienky vzhľadom k počtu vystavovateľov a počtu zvierat.

10.3. b
Pre podporu týchto plemien má predseda odbornosti možnosť viac plemien najmenej z dvoch krajín spojiť do jednej skupiny s najmenej 20 zvieratami u odborností hydina, holuby a králiky a najmenej 12 zvierat u odbornosti malé hlodavce. Najlepšiemu zvieraťu alebo najlepšej kolekcii z tejto skupiny je priznaný titul „Európsky šampión“ alebo „Majster Európy“. Odbornosť „vtáky“ sa riadi týmto opatrením vo svojich špeciálnych podmienkach podľa bodu 9.1 c.

10.3. c
Predsedovia odborností rozhodujú na základe jestvujúcich zoznamov zriedkavých plemien.

10.4 Ostatné ocenenia

EE medaily
10.4. a
EE dáva k dispozícii 1 európsku medailu pre každých 400 zvierat v jednej odbornosti. Tieto medaily udeľuje medzinárodná komisia (Jury) v spolupráci s vedúcimi skupín posudzovateľov na zodpovedajúce špičkové zvieratá. Udeľovanie je nezávislé na pôvode zvieraťa.

10.4. b
Pre 1 plemeno môže byť udelená maximálne 1 medaila. Plemeno v ktorom je počet prihlásených zvierat viac ako 400 zvierat, udeľuje sa pre ďalších 400 zvierat ďalšia medaila EE.

Čestné ceny vedenia výstavy
10.4. c
Na 10 zvierat v jednej odbornosti musí vedenie výstavy zabezpečiť minimálne 1 čestnú cenu. Najnižšia hodnota tejto čestnej ceny musí zodpovedať poplatku za 1 klietku.

Venované ceny
10.4. d
Od úradov, zväzov, organizácií alebo jednotlivých osôb venované čestné ceny sú rovnocenné čestným cenám vedenia výstavy a sú rozdelené na odbornosti a plemená rovnomerne.

10.4. e
Udeľovanie čestných cien podľa bodu 10.4 c a 10.4 d patrí výlučne do pôsobnosti posudzovateľov.

10.4. f
Zásadne je možné na 1 zviera udeliť len jednu čestnú cenu.

10.5 Plaketa (medaila) pre vystavovateľov a výdaj cien
10.5. a
Každý vystavovateľ, ktorý sa zúčastní výstavy s najmenej 4 zvieratami v jednej odbornosti obdrží spomienkovú plaketu (medailu – plaketu pre vystavovateľa). Na nedodané zvieratá sa plaketa neudeľuje.

10.5. b
Táto spomienková plaketa bude daná posudzovateľom, ktorí boli úradne pozvaní k posudzovaniu súčastne s vyplatením honoráru za posudzovanie.

12. Posudzovanie zvierat

12.1
Zvieratá odborností hydina, holuby, králiky a malé hlodavce budú posudzované podľa európskych štandardov. Ak nie sú v tomto štandarde uvedené, platí štandard členskej krajiny. Vedenie výstavy sa musí v spolupráci s predsedami komisií pre štandardy postarať, aby pre plemená, ktoré nie sú v európskom vzorníku, boli k dispozícii uznané štandardy príslušnej krajiny v jednom oficiálnom jazyku EE.

13. Delegovanie posudzovateľov

Hydina, holuby, králiky a malé hlodavce

Predbežné delegovanie
13.1
Po termíne predbežných prihlášok (31.3.) je potrebné pre nahlásených posudzovateľov do 30. apríla zaslať predbežné delegovanie. Tu musia byť uvedené všetky údaje o priebehu posudzovania a úhradách pre posudzovateľov. Bez opačného oznámenia (o nedelegovaní) predbežne delegovaným posudzovateľom do 4 týždňov platí predbežná delegácia i s uvedenými údajmi ako prijatá. Delegovanie neposkytuje ešte žiadnu garanciu pre definitívne delegovanie.

13.2
Počet definitívne delegovaných posudzovateľov sa riadi podľa počtu zvierat, ktoré príslušná krajina na európsku výstavu vyšle.
Delegovanie prebieha podľa týchto kritérií:
a/ Posudzovatelia s najmenej 2 účasťami na školení posudzovateľov EE v posledných troch rokoch . Pre týchto posudzovateľov, pre ich delegovanie je nutné, aby z krajiny bolo prihlásené v tej istej odbornosti najmenej 80 zvierat. Títo posudzovatelia majú pri delegovaní prednosť pred posudzovateľmi uvedenými pod bodom 13.1 b
b/ Posudzovatelia len s jednou, alebo bez účasti na školení posudzovateľov EE.
Pre týchto posudzovateľov je nutné, aby z krajiny bolo prihlásených najmenej 160 zvierat v tej istej odbornosti. Zlomky tohto počtu navyše neoprávňujú na delegovanie ďaľšieho posudzovateľa.

13.3
Zahraniční posudzovatelia, ktorí sú nahlásení klubmi poriadajúcej krajiny sa počítajú ako posudzovatelia poriadatelskej krajiny.

13.4
Keď jedna krajina v jednej odbornosti nemá prihlásených 160 zvierat, je nutné aby bolo prihlásených najmenej 80 zvierat, aby mohla mať jedného posudzovateľa.

13.5
Prihlásení posudzovatelia musia ovládať jednu z troch oficiálnych rečí EE, alebo reč usporiadateľskej krajiny. Pre dorozumenie s posudzovateľmi, ktorí hovoria len rečou usporiadateľskej krajiny (nie anglicky, francúzsky alebo nemecky) musí vedenie výstavy zabezpečiť dostatočný počet tlmočníkov, ktorí sú schopní prekladať v jednej z troch rečí EE.

13.6
Podľa uvedených údajov majú vystavujúce zväzy im prislúchajúce počty posudzovateľov nahlásiť vedeniu výstavy definitívne, spolu s prihláškou. Pre toto nahlásenie bude zväzom spolu s prihláškami zaslaný zodpovedajúci formulár. Okrem presnej adresy s číslom telefónu a s číslom mobilu treba uviesť aj údaje súvisiace s funkciou – napr. posudzovateľ špecialista pre jedno plemeno alebo pre skupinu plemien (vymenovať) u hydiny a holubov. Pre každého posudzovateľa treba vyplniť tlačivo zvlášť.

13.7
Členovia komisií pre štandardy EE sú nasadení ako posudzovatelia a nespadajú do uvedených počtov.

13.8
Pridelenie úloh na posúdenie pre posudzovateľov prebieha v spolupráci s vedúcimi posudzovateľmi odbornosti.

13.9
S oboznámením s povinnosťami posudzovateľa sú všetci posudzovatelia pozvaní vedením výstavy večer pred posudzovaním na schôdzu posudzovateľov príslušnej odbornosti. Túto vedie predseda medzinárodnej komisie (Jury) odbornosti s komisiou a vedúcimi posudzovateľmi. Pritom sú posudzovatelia pozvaní podľa odborností do samostatného priestoru, aby im boli dané presné inštrukcie a vysvetlenia k priebehu posudzovania.

13.10
Účasť na tomto stretnutí je pre všetkých členov medzinárodných komisií, vedúcich posudzovateľov a posudzovateľov povinná.

13.11
Pred začiatkom posudzovania musia byť všetci delegovaní posudzovatelia poučení o prideľovaní cien o počte im pridelených čestných cien ako aj o pravidlách pre prideľovanie cien.

13.12
Každému posudzovateľovi sú s definitívnym delegovaním oznámené plemená, ktoré má posudzovať. Súčastne sú mu poskytnuté údaje o ubytovaní v hoteli, priebehu programu posudzovania a presné údaje o formách odmeňovania posudzovateľov. Zúčtovací formulár je potrebné odovzdať čo najlepšie vyplnený aj s oceňovacími podkladmi.

13.13
Vedenie výstavy musí dať hneď po príchode členom medzinárodných komisií (jury) vedúcim posudzovateľom a posudzovateľom visačku s menom a funkciou, ktorá im umožňuje voľný vstup na výstavisko, na parkovisko a výstavu.

18. Predaj zvierat

18.1
Každý vystavovateľ má právo prihlásiť svoje zvieratá ako predajné. Musí vedeniu výstavy oznámiť zodpovedajúcu predajnú cenu. Ak nie je s vedením výstavy dohodnuté inak, budú ceny udané v peňažnej mene vystavovateľskej krajiny. Predávajúci dostane vyplatené 90% predajnej ceny, kupujúci zaplatí 10%-tný príplatok k predajnej cene.

Predané zvieratá môžu byť vydané kupujúcemu hneď po predaji.

18.2
Poplatky (dane) a prípadné náklady na preclenie hradí kupujúci a sú vedením výstavy odvedené na príslušné štátne miesta.

18.3
Kontaktné osoby dostanú od vedenia výstavy pred odchodom – odvozom zvierat zoznam na výstave predaných zvierat vo viacnásobnom počte (obyčajne dvojmo). Z týchto zoznamov musí byť zrejmé koľko a ktoré zvieratá príslušnej krajiny boli predané a že boli zaplatené dane v obvyklej výške v krajine.

18.4
Peniaze za predané zvieratá pre zahraničných vystavovateľov (90% z udanej predajnej ceny) musia byť najneskôr do 30 dní po výstave odvedené na udané kontá členských krajín EE.

Súčastne je treba odviezť aj peniaze za obdržané peňažné ceny. Aj pre toto vyplatenie je kontaktným osobám dodaný presný zoznam udelených peňažných cien podľa odborností.

19. Veterinárne a colné predpisy

19.1
Tieto predpisy musia byť členským krajinám EE dané najneskôr s odovzdávaním prihlášok na generálnom zasadnutí. Je treba dosiahnuť (dojednať so štát. veterinárnymi orgánmi) aby sa kontrola zvierat príslušnými štátnymi orgánmi nerobila na hranicicach, ale až na mieste výstavy. Colné úrady ako aj veterinárni lekári na hraničných prechodoch – miestach vystavovateľskej krajiny musia byť vopred presne informované o prichádzajúcom transporte zvierat. Vo zvlášť kritických prípadoch by mal zodpovedný zástupca vedenia výstavy príslušným kontaktným osobám pri hraničnom odbavovaní pomôcť. Colné náklady pre spoločné transporty znáša vedenie výstavy.

19.2
Príslušné povolenie na dovoz hraničného veterinárneho lekára alebo úradného veterinárneho miesta je nutné kontaktným osobám podľa odborností zaslať najneskôr so zaslaním B formulárov. Pre spätný transport je úradným veterinárnym lekárom vydané zodpovedajúce veterinárne potvrdenie pre každý transport. Tieto potvrdenia musia byť najneskôr v sobotu odovzdané kontaktným osobám. Náklady na úradného veterinárneho lekára na výstavisku a potvrdenia znáša vedenie výstavy.

19.3
Potrebné formuláre pre Cites na dovoz určených skupín vtákov zabezpečí vedenie výstavy a zašle ich kontaktným osobám spolu so zaslaním B formulárov. Zodpovedajúce informácie k tomuto dodá včas predseda sekcie „vtáky“.

20. Umiestnenie a kŕmenie

20.1
Zásadne je u všetkých odborností jednoradové postavenie klietok na stojanoch. Výnimky budú dohodnuté medzi prezídiom EE a vedením výstavy v špeciálnej zmluve o výstave.

20.2
Zvieratá sú umiestnené pre plemená vyhovujúcich a dezinfikovaných boxoch – klietkach. V každej klietke (boxe) musí byť najmenej po jednom dezinfikovanom krmítku a napájačke.

Krmivo musí byť podané už pri dodaní zvierat. Krmivo musí byť prispôsobené jednotlivým plemenám. U hydiny a holubov musia byť krmítka a napájačky naplnené už pred vložením zvierat do klietky. U holubov musí byť kŕmenie hrvoliakov obvyklým spôsobom.

21. Ručenie

21.1
Na každej európskej výstave ručí poriadajúci zväz podľa vo výstavnej zmluve pevne stanovených podmienok za škody a nedostatky.

21.2
Pri stratách zvierat, ktoré vzniknú vinou vedenia výstavy alebo zodpovedného spolupracovníka je poskytnutá primeraná náhrada (štvornásobok výstavného poplatku). Každé ďalšie odškodnenie odpadá. Straty nezavinené výstavným výborom je potrebné dokázať.

21.3
Medzi EE a vedením výstavy nie je žiadny právny vzťah, tento je medzi vedením výstavy a vystavovateľmi. Na základe toho EE neručí za finančné straty ani za iné vzniknuté škody.

22. Kóje pre krajiny

22.1
Pre EE a každú vystavujúcu členskú krajinu je potrebné vedením výstavy zabezpečiť bezplatne kóju (priestor). Tieto kóje musia byť na výhodnom, dobre navštevovanom mieste výstavy.

22.2
Minimálne pôdorysné rozmery kóje musia byť 4x3 metre. Z troch strán musí byť kója ohraničená plnými montovateľnými stenami. Predná strana musí byť pultová so skladovým priestorom. Patrí k tomu elektrická prípojka ako aj guľatý stôl so 4 stoličkami ako bezplatné vybavenie.

22.3
Za poplatok môžu byť kóje pre krajiny zväčšené a s dodatočným vybavením. Zodpovedajúce informácie obdržia členské krajiny pri odovzdaní prihlášok.

22.4
Pre personál poverený do kóje krajiny bude ku kontaktnej osobe pre odbornosť vydaná maximálne 1 visačka. Meno osoby poverenej starať sa o kóju nahlási kontaktná osoba s odovzdaním prihlášok vedeniu výstavy.

23. Rôzne

Webová stránka

23.1
Vedenie výstavy musí najneskôr do 1.januára roku konania výstavy zriadiť vlastnú webovú stránku pre európsku výstavu. Tu majú byť okrem výstavných podmienok a formulárov prihlášok k dispozícii ďalšie priebežné informácie.

Visačky sa dávajú:
Členom prezídia EE včítane ich partneriek alebo partnerov
Kontaktným osobám a ďalšiemu pomocníkovi podľa bodu 7.4
Posudzovateľom
Personálu kóje podľa bodu 22.4

23.2
Vedenie výstavy pripraví presný zoznam oprávnených osôb, ktoré obdržia visačku k vstupu na výstavisko, parkovisko a výstavu. Oprávnené osoby budú vedením výstavy informované, kde si po príchode svoje visačky vyzdvihnú. Osoby, ktoré nepatria do skupín funkcionárov menovaných v bode 23.1 nemajú žiadne právo na visačku a musia si kupovať vstupenku.

Vstup pre majiteľov visačiek

23.3
Pokiaľ je to nutné, je pre majiteľov visačiek zriadený špeciálny vchod pre vstup na výstavisko a do výstavných hál.

24. Vyhodnotenie výstavy

24.1
O poriadanej európskej výstave musí vedenie výstavy najmenej 2 týždne pred nastávajúcim zasadnutím EE zaslať prezidentovi EE písomnú správu. Následne na generálnom zasadnutí EE podať ústnu správu o výstave.

25. Záverečné ustanovenia

25.1
Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú v týchto výstavných podmienkach EV uvedené, budú upravené vo zvláštnej zmluve medzi prezídiom EE a vedením výstavy.

25.2
Ustanovenia pre európsku výstavu, ktoré sú uvedené v ustanoveniach štatútu EE sú nutné a sú nadradené ustanoveniam týchto výstavných podmienok.

25.3
Na základe rovnoprávnosti mužov a žien platia všetky osobné a funkčné označenia podľa zmyslu pre obe pohlavia.

25.4
Tieto výstavné podmienky boli dňa 19. mája 2007 schválené generálnym zasadnutím EE a vstupujú od tohto dátumu do platnosti.

Piešťany, 19.mája 2007

Európsky zväz (EE)

Urs Freiburghaus Gion P. Gross

Prezident Generálny sekretár

Galerie

Vloženo: 24. září 2009 Radovan Rohovský Zobrazeno: 2090x
TOPlist