E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Evropská výstava 2009.

!!! POZOR BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK !!!
(příhlášky do Nitry si můžete stáhnout v dolní části)


26. Európska výstava hydiny,holubov, králikov, morčiat a vtákov
2. EE výstava mladých chovateľov
Nitra „Agrokomplex“ 20.-22. 11. 2009

Výstava bude realizovaná podľa výstavného poriadku pre Európske výstavy EE schváleného na generálnom zasadnutí EE v Piešťanoch (SK) v máji 2007 a zmluvy medzi Slovenským zväzom chovateľov a Európskym zväzom chovateľov hydiny, holubov, vtákov, králikov a morčiat podpísanej 19.5.2008 v Pule.

Všetky prihlášky pre jednotlivé odbornosti zasielajte na adresu poriadateľa:

Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava

Dôležité termíny:

Uzávierka prihlášok: 10.9.2009
Dovoz zvierat: utorok 17.11.2009
Posudzovanie: streda 18.11.2009
štvrtok 19.11.2009

Návštevy: piatok 20.11.2009 od 13.00 – 18.00 hod.
sobota 21.11.2009 od 8.00 – 18.00 hod.
nedeľa 22.11.2009 od 8.00 – 14.00 hod.

Výdaj zvierat: nedeľa 22.11.2009 od 14.00 hod.

Upozornenie: Prihlášky budú spracované na počítačoch, kópie nie sú potrebné. V jednej odbornosti môžu byť na jednom tlačive prihlásené všetky plemená toho druhu. Prihlášku si môžete vytlačiť cez internet na web stránke www.eeschau.eu alebo na www.entente-ee.com

Výstavné podmienky

Prihlášky musia byť vyplnené pre každú odbornosť zvlášť (hydina, holuby, králiky, morčatá a vtáci). Prihlášky sa posielajú výlučne kontaktným osobám národných zväzov.

1. Termín uzávierky je 10. september 2009

2. Výstavné poplatky a/ zvieratá jednotlivo v klietkach
Morky, perličky, husi, kačice, kury veľké a zakrslé, holuby, králiky 12 €
b/ vtáci a kanáriky podľa výstavných podmienok sekcie vtáci EE 5,5 €
c/ morčatá 6 €
d/ režijný poplatok 12 €
e/ katalóg (pre mladých chovateľov je odber katalógu dobrovoľný) 12 €
f/ mladí chovatelia (prihlášky musia byť potvrdené ZO) 6 €


3. Prihlášky na chovateľský večer vo výške 35 Eur uveďte na prihláške.

Vystavené budú : jednotlivo hydina, holuby, králiky a morčatá.

Kolekcie – hydina, holuby, králiky a morčatá – 4 zvieratá jedného plemena, farby a kresby. V kolekcii musia byť zastúpené obe pohlavia. U králikov je číslovanie kolekcií priebežné, nie sú oddelené pohlavia. Zoradenie králikov je podľa plemien a farebných rázov. Vtáci podľa výstavných podmienok sekcie EE.

Ak chce chovateľ vystaviť viac kolekcií, tak chovateľ musí na prihláške vyznačiť ním požadované poradie kolekcií (4 zvieratá = 1. kolekcia, ďalšie 4 zvieratá = 2. kolekcia atď.).

4. Právo vystavovať

Právo vystavovať na EV majú len dospelí chovatelia a mladí chovatelia (4-18 rokov), ktorí sú členmi chovateľských zväzov členských krajín EE. Jednotliví chovatelia – neorganizovaní v chovateľských zväzoch EE nemajú právny nárok byť vystavovateľmi na EV. Na EV môžu byť vystavené všetky plemená, kresbové a farebné rázy, ktoré sú uznané v európskom vzorníku (králiky a morčatá), ktoré sú uvedené v európskom zozname plemien (hydina a holuby) alebo vo vzorníkoch členských krajín EE (všetky odbornosti).

5. Označenie zvierat

Všetky vystavené zvieratá musia mať poznávacie označenie, ktoré má členská krajina EE. Pre poznávacie označenie platia predpisy jednotlivých členských krajín. Otvorené – delené možné krúžky sú neprípustné. Krídelné značky sú u hydiny prípustné. Maximálny vek pre zvieratá v odbornostiach hydina a holuby a králiky je 6 rokov. Nožné krúžky pre hydinu a holuby z r. 2009 musia mať logo EE. Vtáky z členských krajín EU, Švajčiarsko a krajiny mimo EU: Všetky vtáky musia byť vybavené certifikátom CITES u vtákov zaradených v prílohách A-B (nariadenie EHS). Vtáky európskej fauny musia byť vybavené chovnými povoleniami jednotlivých krajín pôvodu. Označovanie vtákov je podľa podmienok sekcie vtáci EE.

6. Zasielanie prihlášok

Prihlášky za krajinu musia byť zaslané poriadateľovi výlučne kontaktnými osobami odborností jednotlivých krajín. Jednotlivo sa prihlášky neprijímajú. Prihlášky musia byť vyplnené čitateľne tlačeným písmom a musia byť v niektorom z troch oficiálnych jazykov EE (nemčina, francúzština, angličtina ) výnimka Česko a Slovensko. Prihlášky v iných jazykoch a nesprávne vyplnené prihlášky nebudú prijaté. Za správne vyplnené prihlášky zodpovedá príslušná kontaktná osoba. Súčastne s prihláškami musí byť realizovaná i úhrada výstavných poplatkov za krajinu. Bez úhrady poplatkov prihlášky nebudú prijaté na výstavu EE.

7. Úhrada poplatkov

Úhrada výstavných poplatkov je výlučne cez kontaktné osoby jednotlivých krajín. Platba musí byť najneskôr 10 dní po uzávierke, inak prihlášky nebudú prijaté. Platba musí ísť výhradne bankovým prevodom.

8. Katalóg

Katalóg je povinný pre každého vystavovateľa. Pre mladých vystavovateľov je katalóg dobrovoľný.

9. Predaj zvierat – je možný od 20.11. do 22.11.2009 do 12.00 hod.

Každý vystavovateľ má právo prihlásiť svoje zvieratá ako predajné. Ceny predajných zvierat musia byť udané v eurách. Predávajúci dostane vyplatené 90% udanej ceny, kupujúci zaplatí 10 % - tný príplatok k udanej cene. Predané zvieratá môžu byť vydané kupujúcemu hneď po predaji. Peniaze za predané zvieratá pre zahraničných vystavovateľov (90% z udanej predajnej ceny) budú po výstave do 30 dní odvedené na udané kontá členských krajín EE.

10. Veterinárne podmienky

Budú vytlačené na webových stránkach www.eeschau.eu a www.entente-ee.com

11. Udeľované ceny

Na vystavené zvieratá budú udeľované tieto ceny podľa bodu 10 výstavného poriadku EE schváleného na generálnom zasadnutí EE v máji 2007 v Piešťanoch.

a/ Majster Európy – kolekcie

b/ Európsky šampión jednotlivci

c/ Medaily EE – jednotlivci

d/ čestné ceny a darované ceny – jednotlivci

Majster Európy – kolekcie – hydina, holuby, králiky a vystavené musia byť 4 kolekcie z 2 krajín od 3 vystavovateľov. Kolekcia musí dosiahnuť minimálne 372 bodov.

Morčatá – vystavené musia byť 3 kolekcie z 2 krajín od 2 vystavovateľov, kolekcia musí dosiahnuť min. 372 bodov.

Európsky šampión – jednotlivci – hydina, holuby a králiky. Vystavené musí byť najmenej 16 zvierat jedného plemena z najmenej dvoch krajín. Pre udelenie titulu Európsky šampión musí mať zviera najmenej 94 bodov.

Morčatá – musí byť vystavených najmenej 12 zvierat z dvoch krajín. Zviera musí mať ocenenie najmenej 94 bodov.

Vtáci – tituly Európsky majster a Európsky šampión budú udeľované podľa špeciálnych podmienok sekcie vtáci.

Medaily EE budú udeľované pre 400 zvierat v jednej odbornosti.

Čestné ceny – na 10 zvierat v jednej odbornosti bude udelená 1 čestná cena Každý vystavovateľ, ktorý sa zúčastní výstavy s najmenej 4 zvieratami v jednej odbornosti obdrží spomienkovú plaketu. Na nedodané zvieratá sa plaketa neudeľuje. V prípade, že niekto chce venovať vecnú cenu, musí túto uviesť súčasne s prihláškami.

Venované ceny môžu byť uvedené v prihláške.

12. Výdaj cien a katalógov

Ceny a katalógy a medaile pre zahraničných účastníkov budú odovzdané vedením výstavy kontaktným osobám. Zahraniční účastníci si ich vyberú počas výstavy u svojich kontaktných osôb v kóji príslušnej krajiny. Distribúciu neprevzatých cien a katalógov zabezpečí kontaktná osoba v spolupráci so svojím chovateľským zväzom.

13. Oceňovanie zvierat

- hydina, holuby, králiky, morčatá bude podľa európskych štandardov. Ak nie sú v tomto vzorníku uvedené platí štandard členskej krajiny. Vtáci budú posudzovaní podľa výstavných podmienok sekcie vtáci EE.

14. Dovoz zvierat

- bude v utorok – 17.11.2009 od 9.00 do 19.00 hod. Zvieratá musia byť dané do klietok pod dozorom. Za odvoz oceňovacích lístkov a prepraviek od predaných zvierat zodpovedajú osoby, ktoré zvieratá doviezli.

15. Ručenie

Pri stratách zvierat, ktoré vzniknú vinou vedenia výstavy alebo zodpovedného pracovníka výstavy bude vystavovateľovi poskytnutá primeraná náhrada podľa reglementu EE. Každé ďaľšie odškodnenie sa neposkytuje. Oceňovacie lístky ako aj prázdne prepravky od predaných zvierat pre zahraničných účastníkov preberú spolu so zvieratami zodpovedné osoby príslušnej členskej krajiny, ktoré zvieratá doviezli.

Pri stratených zvieratách musí byť ako dôkaz písomné potvrdenie s razítkom a podpisom pracovníka reklamačného oddelenia. Reklamačné oddelenia sa nachádzajú vo výst. halách podľa odborností. Za stratu zvierat pri dovoze a odvoze vedenie výstavy nezodpovedá.

16. Propagácia, fotografovanie, video

Informačné a propagačné letáky je zakázané bez povolenia výstavného výboru umiestňovať vo výstavných priestoroch. Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné klietky, prípadne inak manipulovať s vystavenými zvieratami. Manipulovať s vystavenými zvieratami pri fotografovaní je možné len na základe písomného súhlasu výstavného výboru – tento súhlas môže byť udelený len akreditovaným novinárom chovateľských časopisov. Čas na fotografovanie určí v písomnom povolení výstavný výbor a fotografovať sa môže len za prítomnosti člena výstavného výboru – garanta. Žiadosti o akreditáciu musia byť doručené na výstavný výbor najneskôr do 20.10.2009.

17. Ubytovanie

Ponuky na ubytovanie nájdete na webovej stránke www.nisys.sk

18. Súdnym miestom je Nitra.

19. Vystavovatelia a predajcovia chovateľských potrieb, krmív sa môžu prihlásiť u riaditeľa výstavy Ing. Jaroslav Matyáš, ul. Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, SK matyasj@stonline.sk

Nitra 31.01.2009

Ing. Jaroslav Matyáš – riaditeľ výstavy Urs Freiburghaus – prezident EE

Galerie

Vloženo: 24. září 2009 Radovan Rohovský Zobrazeno: 2912x
TOPlist