E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

26.11.2010 » Nitra Slovensko

Nitra Slovensko
26. listopadu 2010 - 28. listopadu 2010

Druh výstavy: Celostátní výstava zvířat.
Druh akce: Výstavy

Komentář:
XIII. Celoštátnu výstavu zvierat

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR

V ý s t a v i s k o A G R O K O M P L E X N I T R A

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (max. do veku 6 rokov), exotické a okrasné vtáctvo, kanáriky, ovce a kozy, kožušinové zvieratá, morčatá a ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE.
Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky bez udania dôvodu. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom.
Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V prípade straty bude chovateľovi uhradená obvyklá cena za zviera. SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

Súťažné expozície:

KRÁLIKY
• individuálne
• kolekcia 4-členná – súrodenci, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K )
• kolekcia 2+2, môžu byť v nej králiky z dvoch rôznych vrhov, bez obmedzenia pohlavia
(v prihláške musí byť označená K )

HYDINA
• individuálne
• kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K )

HOLUBY
• individuálne
• kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K )

MORČATÁ – dve samostatné výstavy - piatok a sobota
• individuálne
• kolekcia 4-členná
• podrobnejšie informácie a špeciálna on-line prihláška je na stránke www.zochm.sk

OSTATNÉ ZVIERATÁ
• individuálne – ovce, kozy, kožušinové zvieratá
• drobné hlodavce budú vystavené len v sobotu, 27.11.2010 – nebodované, vlastné výstavné klietky
• exotické vtáctvo – ukážková expozícia
• akváriové ryby – ukážková expozícia
• mačky – 2x medzinárodná výstava 27.a 28.11.2010 – samostatná prihláška na www.szch.sk , odbor mačky


Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom posielajte na adresu:
Slovenský zväz chovateľov Telefón: 02 – 555 75 034, 555 71 158
Celoštátna výstava zvierat v pracovné dni v čase od 8.00 – 16.00 hod.
Krížna 44 e – mail: szch.odborprac@stonline.sk, viera.nipcova@szch.sk
824 76 BRATISLAVA prihlášky aj na www.szch.sk

Prihlášky môžete poslať aj e-mailom. FAXOM SA PRIHLÁŠKY NEPRIJÍMAJÚ !!!

Uzávierka prihlášok je – 3.11.2010

Výstavné poplatky:

• Za každé vystavené zviera 3,- €
• Mladí chovatelia 2,- €
(len za nepredajné zvieratá, u predajných zvierat sú plné poplatky bez zľavy)
• Manipulačný poplatok – povinný pre každého vystavovateľa 2,- €
• Katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov, aj pre MCH 5,- €

Katalógy je možné prevziať si len počas konania výstavy - zasielanie katalógov po skončení výstavy nie je možné.

Bankové spojenie:

ČSOB Bratislava, Krížna 46, č. účtu 4001763606, kód banky 7500, platby môžu byť hradené prevodom z účtu alebo originálnou 5 dielnou poštovou poukážkou SZCH – kedy 1 ústrižok o platbe priložíte k prihláške, alebo poštovou poukážkou typu U, kde nezabudnite vyplniť v príslušnej kolónke referenčné číslo 36903347 konštantný symbol 0308 a variabilný symbol 10. Platba musí byť uhradená najneskoršie do dňa uzávierky. Neuhradené prihlášky nebudú zaradené do katalógu!
Pri spoločných platbách priložte k prihláškam aj rozpis platieb z dôvodu identifikácii!

Údaje pre zahraničné platby:

SWIFT CODE - BIC: CEKOSKBX, IBAN CODE: SK30 7500 0000 0040 0176 3606
(pri internet bankingu sa medzery medzi znaky nedávajú)
Pri platbe z ČR na Slovensko môžete využiť platbu medzinárodnou poštovou poukážkou na účet – Eurogiro. Vystavovatelia z ČR môžu platiť výstavné poplatky aj priamo na výstave.

Veterinárne podmienky:

Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Hydina vyšetrená na Salmonella Pullórum, holuby vakcinácia proti paramyxoviróze, králiky očkované proti moru králikov a myxomatóze. Mäsožravé kožušinové zvieratá, očkované proti besnote. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade.

Program výstavy:

• 24.11.2010 streda 16.00 – 20.00 hod. Príjem zvierat
• 25.11.2010 štvrtok 7.00 – 9.00 hod. Príjem zvierat
• 25.11.2010 štvrtok 9.00 – 16.00 hod. Posudzovanie zvierat
• 26.11.2010 piatok 13.00 – 17.00 hod. Prehliadka výstavy
• 27.11.2010 sobota 9.00 – 17.00 hod. Prehliadka výstavy
• 28.11.2010 nedeľa 9.00 – 14.00 hod. Prehliadka výstavy a výdaj zvierat po 14.00 hod.

Príjem a výdaj zvierat:

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každá prepravka musí byť označená príslušným štítkom s uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora výstavy spolu so súpisom vystavených zvierat. V tomto súpise je potrebné doplniť u králikov, hydiny a holubov identifikačné údaje, čiže tetovanie, číslo obrúčky (ak už neboli vopred uvedené na prihláške alebo došlo k zámene zvieraťa) a u králikov aj hmotnosť. Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovaní mu garant potvrdí prevzatie zvierat a vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat. Pri výdaji zvierat sa vystavovateľ nahlási u príslušného garanta a ten mu zvieratá vydá. Pri dodaní zvierat do výstavných hál budú tieto prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené.
Posudzovanie:

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavných hál len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícii a výstavný výbor. Protesty je možné podať len z formálnych dôvodov, počas konania výstavy denne do 12.00 hod po zaplatení poplatku 20,- EUR. Odvolacia komisia oboznámi sťažovateľa s výsledkom šetrenia do 14.00 hod. V prípade opodstatnenia sťažnosti bude sťažovateľovi poplatok vrátený.

Udeľované tituly:

Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle smerníc jednotlivých odborných komisií, budú udelené tituly: MAJSTER SR, ŠAMPIÓN SR, ČESTNÁ CENA. Ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Výdaj cien sa uskutoční v čase otvorenia výstavy pre verejnosť. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné.

Predaj zvierat:

Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných expozíciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Predávajúci dostane 90 % z požadovanej ceny. Kupujúci zaplatí výstavnému výboru 10 % províziu. Celková suma bude uvedená v katalógu (požadovaná cena chovateľom + 10 %). Predajné zvieratá dodané na výstavu bez rodokmeňa, v prípade záujmu kupujúceho, budú odpredané. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu, resp. počas výstavy, svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, či naopak, musí vopred zaplatiť správny poplatok 3,- €. Ak chce zmeniť nepredajné zviera na predajné počas výstavy, predajná cena musí byť obvyklá. Zvieratá, ktoré nebudú mať určenú predajnú cenu v prihláške, nebudú do katalógu zaradené ako predajné. Peniaze za odpredané zvieratá sa budú posielať chovateľovi buď na účet alebo poštovou poukážkou.

Propagácia, fotografovanie, video:

Informačné a propagačné letáky je zakázané bez povolenia výstavného výboru umiestňovať vo výstavných priestoroch. Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné klietky, prípadne inak manipulovať s vystavenými zvieratami. Manipulovať s vystavenými zvieratami pri fotografovaní je možné len na základe písomného súhlasu výstavného výboru - tento súhlas môže byť udelený len akreditovaným novinárom chovateľských časopisov. Čas na fotografovanie určí v písomnom povolení výstavný výbor a fotografovať sa môže len za prítomnosti člena výstavného výboru – garanta. Žiadosti o povolenie fotografovania musia byť doručené na výstavný výbor najneskôr do 15.11.2010.

Zmeny výstavných podmienok:

Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne výstavný výbor.

Špeciálne klubové výstavy:

Výstavný výbor umožní chovateľským klubom usporiadanie špeciálnych klubových výstav na písomné požiadanie klubu. Prihlášku je potom potrebné označiť názvom klubu. V prípade záujmu je možné si usporiadať počas výstavy členské schôdze klubov, čo je však potrebné dohodnúť s výstavným výborom v dostatočnom predstihu, kvôli časovému harmonogramu.

Ubytovanie je možné si zabezpečiť: Hotel Agroinštitút 00421 – 37 – 653 33 61
Hotel Olympia 00421 – 37 – 653 67 27 - 9
Transmotel 00421 – 37 – 651 82 52

Vloženo: 11. listopadu 2010 Radovan Rohovský 10:55:34
TOPlist